“Tôi nghe nói Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc tại cơ...