Sở hữu tam cung, lục viện, thất thập nhị phi và mỗi thị tẩm đều...